Privacy en Cookie Policy

Privacy Policy

1/ WETTELIJKE VERMELDINGEN
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III-1 van de Franse Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) informeren wij u als volgt:
- Deze site is eigendom van:
Délifrance, een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van EUR 22.819.224,12, gevestigd te 99, rue Mirabeau, 94200 Ivry-sur-Seine, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 313 167 173, Kamer van Koophandel Créteil, tel. +33 (0)1 49 59 75 00.
- Hoofdredacteur van deze site is Dominique Faguet in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur.
- Ontwerp, productie, uitgave, exploitatie en hosting van deze site is in handen van de hierboven genoemde vennootschap Délifrance S.A. 
Gebruikers van de site kunnen contact opnemen met de webmaster van deze site door een e-mail te sturen naar het adres: webshop@delifrance.nl.
 
2/ BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf deze site aangemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming (Correspondant Informatique et Libertés) van Délifrance.
Overeenkomstig artikel 32 van genoemde gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikers ons via de website verschaffen uitsluitend bestemd voor de exploitant van deze site en/of voor de vennootschappen die samen met de exploitant tot dezelfde groep behoren en zullen worden gebruikt voor het beheer van de site (evaluatie van het functioneren van de site en de behoeften van de gebruikers) en voor promotionele en commerciële doeleinden.
Deze persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet verstrekt aan derden, behalve aan vennootschappen die samen met de exploitant van deze site tot dezelfde groep behoren. Gebruikers kunnen tegen het doorgeven van deze informatie bezwaar maken op de hieronder aangegeven wijze. 
Gebruikers hebben recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens en kunnen daarvoor contact opnemen met de exploitant van deze site op het volgende adres:
Délifrance
Correspondant Informatique et Libertés
99, rue Mirabeau
94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX, France
cil@nutrixo.com
Gebruikers van deze site dienen zich te houden aan de bepalingen van bovengenoemde gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens. Handelen in strijd met die bepalingen is strafbaar.
Als het gaat om toegang tot persoonsgegevens dienen gebruikers zich met name te onthouden van het verzamelen en misbruiken van die gegevens en in het algemeen van iedere handeling die de privacy of de reputatie van de betreffende personen aantast.
Informatie die nodig is voor authenticatie van betaalmiddelen (bijvoorbeeld een creditcardnummer) wordt in geen geval in de databestanden van deze site bewaard. 
 
3/ COOKIES
Bij het bezoeken van onze site kan automatisch een cookie op de browser van de gebruiker worden geplaatst. Cookies kunnen de gebruiker van de site niet identificeren, maar dienen om informatie over zijn surfgedrag op onze site te registreren.
Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via hun browserinstellingen.
Gebruikers kunnen hun recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die via cookies worden verstrekt, uitoefenen op de hierboven aangegeven wijze.

Hotjar: we gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren.

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).

Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.


4/ INFORMATIE VERSTREKT VIA DEZE SITE
De informatie die op deze site wordt gepubliceerd, wordt slechts ter informatie verstrekt. De exploitant van deze site staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. De gebruiker aanvaardt derhalve dat gebruik van de informatie geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid.
De exploitant van de site doet zijn uiterste best om de op deze site gepubliceerde informatie juist en actueel te houden en behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De exploitant van deze site kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of omissies die de op deze site beschikbare informatie bevat.
De exploitant van deze site kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van computerinbraak door een derde, waardoor wijziging van de op deze site beschikbaar gestelde informatie heeft plaatsgevonden, noch in het algemeen voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of consequenties daarvan, veroorzaakt door het feit dat wie dan ook toegang tot de site heeft gekregen of dat toegang tot de site onmogelijk is, noch voor het gebruik van de site en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.
 
5/ INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Het merk “Délifrance”, de andere merken van de exploitant van deze site, van de vennootschappen die samen met de exploitant deel uitmaken van dezelfde groep en van de partners van de exploitant, alsmede de op de site geplaatste logo’s zijn gedeponeerde (semi-beeld)merken.
Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de site geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze merken of logo’s op basis van op de site aangetroffen elementen is derhalve verboden, overeenkomstig artikel L. 713-2 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom (Code de la propriété intellectuelle).
De algemene structuur, de software, teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, geluiden, knowhow en alle andere onderdelen waaruit de site is opgebouwd zijn uitsluitend eigendom van de exploitant van de website.
Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant geheel of gedeeltelijk reproduceren of weergeven van deze site door welke onderneming ook, is verboden en strafbaar gesteld in de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom. Dit geldt tevens voor de vertaling, aanpassing, verandering of bewerking van deze site ongeacht de daarvoor gebruikte techniek of methode.
Ook geldt dit voor de eventueel op deze site geplaatste databestanden. Deze worden beheerst door de bepalingen van de Franse Wet van 1 juli 1998 houdende omzetting in de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Gebruikers die deze databestanden reproduceren of overnemen zijn daarvoor aansprakelijk. 
 
6/ HYPERLINKS
De op deze site aangeboden hyperlinks naar andere internetbronnen zijn met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van die bronnen geplaatst.
Aangezien de exploitant van deze site niet de uitgever is van de sites waarnaar de hyperlinks verwijzen, kan hij de inhoud van die sites niet controleren. De exploitant van deze site kan daarom in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de via de hyperlinks toegankelijk gemaakte sites noch voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens op die sites, de plaatsing van cookies of andere methoden die dit ten doel hebben.
Gebruikers en bezoekers van de site delifrance.com – delifrance.nl kunnen in geen geval een hyperlink plaatsen naar de site delifrance.com – delifrance.nl zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant van de site. Iedere aanvraag daartoe dient te worden gericht aan de hoofdredacteur van deze site rondedespains.com.
 
7/ TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Frans recht is van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Créteil (Frankrijk).