ALGEMENE VOORWAARDEN

DÉLIFRANCE NEDERLAND B.V. TEN BEHOEVE VAN LEVERINGEN VIA DE WEBSHOP AAN ZAKELIJKE KLANTEN

Gevestigd aan de Fruitenierstraat 3 te (3334 KA) Zwijndrecht
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24130175

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Aanbod: het aanbod van zaken zoals dit door Délifrance via haar Webshop wordt gedaan.
2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
3. Bestelprocedure: de procedure, die de Klant online doorloopt op de Webshop, om één of meer Producten te bestellen.
4. Délifrance: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Délifrance Nederland B.V., gevestigd aan de Fruitenierstraat 3 te (3334 KA) Zwijndrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24130175 en gebruiker van de Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
5. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van Délifrance afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Délifrance.
6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, betreffende de koop en levering van één of meer Producten op afstand.
7. Partijen: Délifrance en Klant gezamenlijk.
8. Product: de zaak, welke Délifrance op haar Webshop aanbiedt, welke Klant kan bestellen.
9. Webshop: het online door Délifrance georganiseerde systeem ten behoeve van de verkoop van Producten op afstand, welke te bereiken is via de volgende URL: www.delifrance.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Délifrance, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Délifrance uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Délifrance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Délifrance de onderhavige Algemene Voorwaarden toepast.
4. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Délifrance, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Délifrance worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Délifrance ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Délifrance nietig of vernietigbaar blijken of in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Délifrance vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN

1. Alle Aanbiedingen van Délifrance zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Délifrance niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbod van Délifrance binden Délifrance niet. Een kennelijke fout of verschrijving leveren voor Délifrance grond om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Délifrance hiertoe besluit, zal zij dit onverwijld aan de Klant laten weten. Eventueel door de Klant aan Délifrance vooruitbetaalde bedragen worden in dat geval binnen dertig (30) dagen na voormelde kennisgeving aan de Klant gerestitueerd.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALING

1. De prijzen in de Aanbiedingen van Délifrance zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de levering te maken kosten, waaronder transport- en afleverkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Délifrance is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Een eventuele prijsverhoging heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
3. Bij een bestelling van 6 dozen of meer worden aan de Klant geen transport- en afleverkosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5. BESTELPROCES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Klant kan een Aanbod van Délifrance aanvaarden door het Bestelprocedure via de Webshop te doorlopen, waarna tussen partijen een Overeenkomst tot stand komt.
2. Délifrance is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, mits en slechts voor zover Délifrance dit in het Aanbod vermeldt.
3. Délifrance levert uitsluitend aan afleveradressen binnen Nederland. Délifrance is gerechtigd een Overeenkomst met de Klant te annuleren, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien blijkt dat de bestelling dient te worden afgeleverd aan een adres buiten Nederland. Eventueel door de Klant aan Délifrance vooruitbetaalde bedragen worden in dat geval binnen dertig (30) dagen na voormelde kennisgeving aan de Klant gerestitueerd.

 

ARTIKEL 6. BETALINGEN

Betaling van via de Webshop bestelde Producten geschiedt online via iDeal of creditcard op de website van Délifrance of een door haar aangewezen Payment Service Provider (PSP).

 

ARTIKEL 7. LEVERING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres.
2. Levering van Producten geschiedt voor zover mogelijk uit voorraad en binnen acht (8) werkdagen. Niet op voorraad zijnde producten worden uiterlijk binnen dertig (30) dagen geleverd.
3. De door Délifrance opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en betreffen nimmer een fatale termijn. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
4. Indien de levering niet binnen dertig (30) dagen heeft plaatsgevonden, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat in de gegeven omstandigheden redelijk is. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval uiterlijk binnen dertig (30) dagen na annulering of ontbinding door Délifrance worden teruggestort.
5. Délifrance is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Délifrance geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Délifrance tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Délifrance uit hoofde van enige met Délifrance gesloten Overeenkomst, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen. Het risico ter zake van de zaken gaat reeds op het moment van de aflevering op de Klant over.
2. Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Délifrance mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Délifrance verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Délifrance onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
3. Het is aan de Klant niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Délifrance. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Klant Délifrance hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan en zich nog in handen van Délifrance bevinden, behoudt Délifrance zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Délifrance uit welke hoofde dan ook nog jegens de Klant mocht hebben.
5. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Délifrance te (doen) houden.
6. De Klant is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Délifrance op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Klant op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Délifrance zulks wenst, door de Klant aan Délifrance stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Délifrance tegen de Klant.
7. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Délifrance gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Klant of derden die de zaak voor de Klant houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door de Klant verschuldigde bedrag.

 

ARTIKEL 9. GARANTIE EN RECLAMATIE

1. Délifrance garandeert de versheid en de kwaliteit van de door haar geleverde Producten tot de datum, zoals vermeld op de dozen en verpakkingen, waarin de Producten verpakt zijn, de zogenaamde uiterste houdbaarheidsdatum.
2. De Klant is verplicht de geleverde Producten en aantallen te controleren. Indien de aantallen niet kloppen of de geleverde Producten niet in orde blijken te zijn, dient de Klant dit binnen twee (2) na ontvangst dagen per e-mail aan Délifrance te melden. Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking per e-mail aan Délifrance te worden gemeld. Indien de klacht van de Klant gegrond blijkt, zal Délifrance de Producten kosteloos vervangen of, indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, de factuur van de Klant crediteren.
3. Indien de Klant op grond van lid 1 van dit artikel wenst te reclameren, dient de Klant een e-mail te sturen naar klacht@delifrance.nl. In het onderwerp van de e-mail dient de Klant het ordernummer of het factuurnummer van de bestelling te vermelden. Voorts dient in de mail duidelijk het klantnummer, naam van de contactpersoon, (hoofd)afleveradres en (zo gedetailleerd mogelijk) de reden van de reclamatie te worden vermeld teneinde Délifrance in staat te stellen de klacht te beoordelen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens de in deze Algemene Voorwaarden vermelde garantieverplichting alsmede de wettelijke aansprakelijkheid ter zake van door Délifrance geleverde Producten (productaansprakelijkheid), is Délifrance nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd. Andere of verdere aansprakelijkheid inbegrepen die tot vergoeding van kosten, schaden en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken of vanwege benadeling van bedrijfsbelangen en van bedrijfsschaden, hetzij direct, hetzij indirect, bij de koper of derden veroorzaakt, wordt uitgesloten, tenzij de schade het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld door Délifrance.
2. De Klant is gehouden Délifrance te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake alle (vermeende) aanspraken tot schadevergoeding welke derden op Délifrance geldend maken, indien schade of letsel van derden is veroorzaakt door of bij gebruik van door Délifrance geleverde Producten.

 

ARTIKEL 11. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN BEWIJS

1. Délifrance is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Délifrance (dan wel door de Klant ingeschakelde derden), tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Délifrance.
2. In een eventuele gerechtelijke procedure, geldt de administratie van Délifrance als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Délifrance in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Délifrance gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Délifrance kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle door Délifrance gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden of eventuele vertalingen daarvan.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Délifrance, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Délifrance met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.